Sanacija Ulice Mantek u Čajkovcima

Sanacija Ulice Mantek u Čajkovcima

On

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da daju svoju ponudu za javno nadmetanje – Sanacija Ulice Mantek u Čajkovcima. Ponude se predaju do 18. listopada 2019. godine zaključno u 14:00 sati za kada je planirano Javno otvaranje ponuda na kojem mogu sudjelovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i…

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

On

Naručitelj OPĆINA VRPOLJE planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednostiza nabavu radova na „REKONSTRUKCIJA CESTE U HERCEGOVAČKOJ ULICI U STARIM PERKOVCIMA“.Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem,stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektimadokumentaciju…