OBAVIJEST PRORAČUNSKIM KORISNICIMA – UDRUGAMA (NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA) O DOSTAVI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU

OBAVIJEST PRORAČUNSKIM KORISNICIMA – UDRUGAMA (NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA) O DOSTAVI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU

Temeljem odredbi Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 31/15, 67/17, 115/18 i 21/21), i sukladno Ugovoru o financijskoj potpori za provođenje programa rada i projekata za 2021. godinu obveza je dostaviti Općini Vrpolje kao davatelju…

Konačna lista reda prvenstva za davanje općinskog stana u najam

Konačna lista reda prvenstva za davanje općinskog stana u najam

Na temelju članka 21. Odluke o davanju općinskih stanova u najam („Službeni vjesnikBrodsko-posavske županije“ br. 8/21.) i točke VIII. Javnog poziva za davanje općinskog stana u najam,Klasa: 371-01/21-01/13, Urbroj:2178/11-02-21-3, objavljenog dana 8. prosinca 2021. godine,Općinska načelnica Općine Vrpolje utvrđuje Konačnu listu reda…

Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje u 2022. godini

Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje u 2022. godini

Na temelju članka 8., 9., 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj ipodručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11.,4/18 i 112/19.) i članka 46.Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/09, 5/13, 14/14, 1/18 i8/21), Općinska načelnica…

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava za financiranje javnih potreba na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava za financiranje javnih potreba na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

Na temelju članka 16. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/16) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13., 14/14., 1/18. i 8/21.), Općinskanačelnica Općine Vrpolje dana 28. prosinca 2021. godine…

Skip to content