Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje u 2022. godini

Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje u 2022. godini

Na temelju članka 8., 9., 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj ipodručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11.,4/18 i 112/19.) i članka 46.Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/09, 5/13, 14/14, 1/18 i8/21), Općinska načelnica…

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za 2022. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za 2022. godinu

Na temelju članaka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodnenovine«, broj 52/18), članka 46. Statuta Općine Vrpolje (»Službeni vjesnik Brodskoposavske županije«, broj 9/09, 5/13, 14/14, 1/18. i 8/21.) i Strategije upravljanjaimovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za razdoblje od 2021. do 2027. godine…

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( „NN“br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 137/15,123/17.,98/19. i 144/20), članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („NN“br. 125/11, 64/15 i 112/18.),…

Odluka o imenovanju koordinatora za aktivnosti oko edukacije o korištenju elektroničkih certifikata za Općinu Vrpolje

Odluka o imenovanju koordinatora za aktivnosti oko edukacije o korištenju elektroničkih certifikata za Općinu Vrpolje

Na temelju članka 46. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 9/09, 5/13., 14/14.,1/18. i 8/21.), Općinska načelnica Općine Vrpolje donosi ODLUKUo imenovanju koordinatora za aktivnosti oko edukacije o korištenju elektroničkih certifikata zaOpćinu Vrpolje Tekst odlukeOvjereni tekst odluke

Provedbeni program Općine Vrpolje za razdoblje 2021. – 2025. godine

Provedbeni program Općine Vrpolje za razdoblje 2021. – 2025. godine

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) uređen je sustav strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj na svim razinama upravljanja (nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini) te način pripreme, izrade, provedbe, izvješćivanja, praćenja provedbe i učinaka te…

Poziv na prethodno savjetovanje s javnošću – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Vrpolje

Poziv na prethodno savjetovanje s javnošću – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Vrpolje

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama(“Narodne novine” broj 25/13. i 85/15.) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranomjavnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj140/09.), upućuje se J A V N I P O…

Poziv na prethodno savjetovanje – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrpolje

Poziv na prethodno savjetovanje – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrpolje

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), koji propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svome području. Člankom 66. stavkom 4….

Skip to content