Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu: “Zaželi za Vrpolje III”- kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0049

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu: “Zaželi za Vrpolje III”- kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0049

15 rujna, 2022

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji isocijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-19 od 12.kolovoza 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji sefinanciraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj:UP.02.1.1.16.0049…

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Vrpolje

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Vrpolje

5 rujna, 2022

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Vrpolje („Službenivjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 23/22) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 5. rujna 2022.godine donijela je sljedeću ODLUKUo…

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada – Revitalizacija zapuštenih javnih površina i održavanje istih na području Općine Vrpolje

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada – Revitalizacija zapuštenih javnih površina i održavanje istih na području Općine Vrpolje

6 svibnja, 2022

Na temelju mjera aktivne politike zapošljavanja – Javni rad u suradnji s Hrvatskim zavodom zazapošljavanje Slavonski Brod te članka 52. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavskežupanije“ br. 13/22), općinska načelnica Općine Vrpolje, dana 06. svibnja 2022. godine, donosi O D L U…

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa knjižnične građe Hrvatske čitaonice Vrpolje

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa knjižnične građe Hrvatske čitaonice Vrpolje

28 veljače, 2022

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodnenovine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19. i 144/20.) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“broj 9/09., 5/13., 14/14., 1/18. i 8/21.),…

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode udruge na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode udruge na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

16 veljače, 2022

Na temelju članka 24. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje („Službenivjesnik Brodsko-posavske županije br . 25/16) članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcimafinanciranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge…

Odluka o imenovanju osobe zaduženu za neposrednu provedbu sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenu zarazne bolesti COVID-19 prije ulaska u službene prostorije Općine Vrpolje

Odluka o imenovanju osobe zaduženu za neposrednu provedbu sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenu zarazne bolesti COVID-19 prije ulaska u službene prostorije Općine Vrpolje

31 siječnja, 2022

Temeljem točke I. stavak 3 i točke XII. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjereobveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 te posebne sigurnosne mjere obveznog predočenjadokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 radi ulaska uprostore javnopravnih tijela („Narodne novine“ broj 121/21 i…

Skip to content