Poziv na prethodno savjetovanje s javnošću – III. Izmjene i dopune proračuna Općine Vrpolje za 2021. godinu

Poziv na prethodno savjetovanje s javnošću – III. Izmjene i dopune proračuna Općine Vrpolje za 2021. godinu

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama(“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranomjavnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj140/09), upućuje se J A V N I P O…

Poziv na prethodno savjetovanje s javnošću – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Vrpolje

Poziv na prethodno savjetovanje s javnošću – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Vrpolje

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama(“Narodne novine” broj 25/13. i 85/15.) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranomjavnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj140/09.), upućuje se J A V N I P O…

Poziv na prethodno savjetovanje s javnošću – Nacrt proračuna Općine Vrpolje za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Poziv na prethodno savjetovanje s javnošću – Nacrt proračuna Općine Vrpolje za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Temeljem članka 11. stavka  2.  Zakona  o  pravu  na  pristup  informacijama  (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09), upućuje se Javni poziv za savjetovanje…

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj Općina Vrpolje planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova za „IZGRADNJA ARHEOLOŠKOG PARKA DOBREVO I IZGRADNJA I OPREMANJE EKO-ETNO KUĆE U VRPOLJU“.Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno…

Poziv na prethodno savjetovanje – Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Poziv na prethodno savjetovanje – Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) propisano je da lokalne jedinice, osim financijskim sredstvima (prihodi koji lokalnim jedinicama pripadaju i koje ostvaruju u skladu s propisima),…

Poziv na prethodno savjetovanje – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrpolje

Poziv na prethodno savjetovanje – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrpolje

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), koji propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svome području. Člankom 66. stavkom 4….

Poziv na prethodno savjetovanje- Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za 2022. godinu

Poziv na prethodno savjetovanje- Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za 2022. godinu

Općina Vrpolje izrađuje Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za 2022. godinu. Plan upravljanja imovinom donosi se za razdoblje od godinu dana. Donošenje godišnjeg plana upravljanja utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18)….

Skip to content