Četvrtak, Ožujak 21, 2019
   
Tekst

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, Klasa: 330-01/11-02/01, Ur.broj: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje.

U nastavku se nalazi:

 Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010. - 2016. godinu pa nadalje 

 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u Registar ugovora 2017. godini, kao i ugovora o jednostavnoj nabavi u istoj tablici

 

Rezultati glasovanja za Vijeća mjesnih odbora

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije" broj 9/10.), Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora

 

OBJAVLJUJE

REZULTATE GLASOVANJA

ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE VRPOLJE

NA IZBORIMA ODRŽANIM 19. RUJNA 2010. GODINE

I

Na izborima održanim 19. rujna 2010. godine, za Vijeće mjesnog odbora Vrpolje utvrđeni su rezultati kako slijedi:

Ukupno upisanih birača: 1755

Kandidacijske liste dobile su glasova: 169

Opširnije: Rezultati glasovanja za Vijeća mjesnih odbora

   

Raspisivanje izbora za VMO

Na temelju članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Vrpolje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/10.) i članka 66. Statuta općine Vrpolje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 9/09.), Načelnik Općine Vrpolje 9. kolovoza 2010. godine, donosi

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području općine Vrpolje

Opširnije: Raspisivanje izbora za VMO

   

JAVNI NATJEČAJ - prodaja polj. zemljišta

Na temelju odredbi članka 32. stavka 2 i 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 152/08. i 21/10.), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje za katastarsku općinu Čajkovci (Klasa: 021-05/10-01/07, Urbroj: 2178/11-01/10-29 od 20. srpnja 2010. godine, članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 31. Statuta Općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje

za katastarsku općinu Čajkovci

 

Opširnije: JAVNI NATJEČAJ - prodaja polj. zemljišta

   

10. sjednica Općinskog vijeća

 

D N E V N I  R E D :
1. Usvajanje Zapisnika o radu 9. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,
2. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje za k.o. Čajkovci,
3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Vrpolje,
4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora,
5. Prijedlog Odluke o ugostiteljskim djelatnostima na području općine Vrpolje,
6. Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje općine Vrpolje,
7. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zaključka Županijske Skupštine Brodsko-posavske županije vezano za oslobađanje plaćanja zakupnine za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta,
8. Informacije o aktivnostima koje se provode u Općini Vrpolje,
9. R a z l i č i t o.

D N E V N I  R E D :

1. Usvajanje Zapisnika o radu 9. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,
2. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Vrpolje za k.o. Čajkovci,
3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH na području općine Vrpolje,
4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora,
5. Prijedlog Odluke o ugostiteljskim djelatnostima na području općine Vrpolje,
6. Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje općine Vrpolje,
7. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zaključka Županijske Skupštine Brodsko-posavske županije
vezano za oslobađanje plaćanja zakupnine za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta,
8. Informacije o aktivnostima koje se provode u Općini Vrpolje,
9. R a z l i č i t o.

 

   

9. sjednica Općinskog vijeća

 

D N E V N I  R E D :
1. Usvajanje Zapisnika o radu 8. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,
2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrpolje,
3. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Vrpolje,
4. Prijedlog Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje,
5. Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika Općine Vrpolje,
6. Prijedlog Odluke o maksimalnoj površini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, koja  se može prodati pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi,
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje početne cijene za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH,
8. Informacije o aktivnostima koje se provode u Općini Vrpolje,
9. R a z l i č i t o.

D N E V N I  R E D :

1. Usvajanje Zapisnika o radu 8. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,
2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrpolje,
3. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Vrpolje,
4. Prijedlog Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje,
5. Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika Općine Vrpolje,
6. Prijedlog Odluke o maksimalnoj površini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, koja  se može prodati
pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi,
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje početne cijene za prodaju i zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH,
8. Informacije o aktivnostima koje se provode u Općini Vrpolje,
9. R a z l i č i t o.

 

   

Ispitivanje sustava za uzbunjivanje Brodsko-posavske županije 20. i 21. travnja

Državna uprava za zaštitu i spašavanje završava predviđene radove na popravcima i uspostavi sustava za uzbunjivanje na području Slavonskog Broda i Nove Gradiške. Planom je predviđeno i ispitivanje sustava za uzbunjivanje.

ŽC 112 će na području Slavonskog Broda u utorak 20.04.2010. od 10 do 15 sati funkcionalno ispitivati pojedine elemente sustava kao i cijeli sustav za uzbunjivanje.

ŽC 112 Slavonski Brod će sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva od sada ponovo svake prve nedjelje u mjesecu u 12 sati ispitivati ispravnost sustava za uzbunjivanje u Brodsko-posavskoj županiji korištenjem znaka za uzbunjivanje prestanak opasnosti.

   

Obavijest u vezi sa člankom 5.c Zakona o javnoj nabavi

Općina Vrpolje objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 110/2007 i 125/2008).

   

8. sjednica Općinskog vijeća

D N E V N I  R E D :
1. Usvajanje Zapisnika o radu 7. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,
2. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izviješća o radu Općinskog načelnika Općine Vrpolje za razdoblje lipanj – prosinac 2009.g.,
3. Prijedlog Odluke o izvršenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od 1. 01. 2009. – 31. 12. 2009.g. ,
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Komisije o popisu imovine Općine Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2009.g.,
5. Prijedlog Programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na području općine Vrpolje za 2010.g.,
6. Informacije o provedenim aktivnostima na području općine Vrpolje,
7. R a z l i č i t o.

D N E V N I  R E D :

1. Usvajanje Zapisnika o radu 7. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,
2. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izviješća o radu Općinskog načelnika Općine Vrpolje
za razdoblje lipanj – prosinac 2009.g., 
3. Prijedlog Odluke o izvršenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od
1. 01. 2009. – 31. 12. 2009.g. ,
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Komisije o popisu imovine Općine Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2009.g.,
5. Prijedlog Programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na području općine Vrpolje za 2010.g.,
6. Informacije o provedenim aktivnostima na području općine Vrpolje,
7. R a z l i č i t o.

 

   

Stranica 36 od 37

eSavjetovanje 

proracung

Sjednice Općinskog vijeća

Sponzorstva
 
Evugovora
sluzbenivjesnik
logo Lag

Anketa

Da li ste zadovoljni s informacijama na našoj internet stranici?

Eojn

PPOUOVm


Strukturni fondovi