Na temelju članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), članka 3. i 20. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/11) i članka 13. Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/15) Općinsko vijeće Općine Vrpolje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje

1.
Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Vrpolje i to:
a) Poljoprivredno zemljište na području k.o. Čajkovci, upisano u posjedovni list broj 403, zemljišno-knjižni uložak broj 547, sa rokom trajanja zakupa od 5 godina, kako slijedi:
Red.br. Broj k.č.br. Površina u m2 Kultura i naziv rudine Najniža početna cijena godišnje zakupnine (kn)
1. 746/3 27614 Oranica Mantek 1.932,98

b) Poljoprivredno zemljište na području k.o. Vrpolje upisano u posjedovni list broj 730, zemljišno-knjižni uložak broj 853, sa rokom trajanja zakupa od 3 godine, kako slijedi:
Red. br. Broj k.č.br. Površina u m2 Kultura i naziv rudine Najniža početna cijena godišnje zakupnine (kn)
1. 2103/1 73620 Pašnjak Močilno 1.472,40
2. 2169/1 29474 Pašnjak Močilno 589,48

 

2.
Zakup poljoprivrednog zemljišta iz točke 1.b) može prestati i prije isteka navedenog roka trajanja zakupa od 3 godine zbog privođenja zemljišta namjeni sukladno dokumentima prostornog uređenja Općine Vrpolje.

3.
Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe ( u daljnjem tekstu:podnositelji ponude), sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj , koje nemaju financijskih obveza ili dugova prema Općini Vrpolje s bilo koje osnove.

4.
Poljoprivredno zemljište iz točke 1. ovoga Javnog natječaja daje se u zakup u viđenom stanju što isključuje sve naknadne prigovore zakupa.

5.
Jamčevina za sudjelovanje u natječaju iznosi 10% od početne cijene zakupa i uplaćuje se u korist Proračuna Općine Vrpolje broj IBAN HR1323400091851400001, model HR68, poziv na broj 7706-OIB.

6.
Ponuditeljima koji uspiju u natječaju, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja, jamčevina će se vratiti u roku 8 dana od dana okončanja postupka natječaja.
Ponuditelji koji uspiju u natječaju i naknadno odustanu od zaključenja ugovora, nemaju pravo na povrat jamčevine.

7.
Prednost pri natječaju ima ponuditelj koji ponudi najviši iznos godišnje zakupnine u odnosu na najnižu početnu cijenu , a uz ispunjenje svih drugih uvjeta iz Javnog natječaja.

8.
Ponude za zakup dostavljaju se u zatvorenoj omotnici i obvezno sadrže:
-pisanu ponudu u kojoj je naznačen naziv nekretnine , odnosno broj , oznaku i površinu katastarske čestice , koja je predmetom zakupa , te ponuđeni iznos godišnje zakupnine ;
-dokaz o uplati jamčevine;
-osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, odnosno naziv tvrtke , te adresu i OIB)
-preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe , odnosno preslika osobne iskaznice nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i preslika iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva za nositelja OPG-a)
-izvod iz sudskog registra (za pravne osobe ) odnosno izvod iz obrtnog registra za obrtnike (u izvorniku ili u preslici)
-potvrdu Općine Vrpolje kojom se dokazuje da ponuditelj nema dospjelih ,a nepodmirenih obveza prema Općini Vrpolje (u izvorniku)

9.
Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja u tjednom tisku „Posavska Hrvatska“ i na službenim stranicama Općine Vrpolje www.vrpolje.hr.
Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom „ ZA NATJEČAJ, ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE -NE OTVARAJ“ , preporučeno poštom na adresu: OPĆINA VRPOLJE, Trg Dr. Franje Tuđmana 1 , 35210 Vrpolje ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Vrpolje.
Nepravovremene i nepotpune ponude , kao i one sa cijenom ponuđene zakupnine , nižom od najniže početne cijene , neće se razmatrati.

Pristigle ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta otvara Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama na javnoj sjednici kojoj mogu nazočiti ponuditelji, a koja će se održati dana 11. kolovoza 2015.g. u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici u Općini Vrpolje.

10.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Vrpolje u roku od najduže 15 dana od dana otvaranja pristiglih ponuda na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje nekretninama.
Odabrani ponuditelji dužni su u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta zaključiti ugovor o zakupu sa Općinom Vrpolje.

11.
Sve troškove u svezi s ovjerom ugovora o zakupu snosi zakupac.

12.
Općina Vrpolje zadržava pravo na poništenje objavljenog natječaja bez davanja posebnog obrazloženja i ne odgovara za eventualne štete sudionicima natječaja.

13.
Za sve informacije zainteresirani ponuditelji mogu se obratiti osobno u Općinu Vrpolje svakim radnim danom u vremenu od 10,00 – 14,00 sati ili na telefon 035/439-109.

 

                                                                                                                                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća
                                                                                                                                                                                                   Općine Vrpolje:
                                                                                                                                                                                                Tomislav Šimundić, v.r.

Klasa: 320-01/15-01/21
Urbroj: 2178/11-01/15-1
Vrpolje, 24. srpnja 2015.g.

Skip to content