JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog („N.N.“ br. 125/11, 64/15 i 112/18), članka 19. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/14 i 10/15) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje, Klasa: 372-01/21-01/02; Urbroj: 2178/11-02-21-2 od 9. veljače 2021. godine, Općinska načelnica Općine Vrpolje objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda za davanje u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

TEKST JAVNOG NATJEČAJA

Odgovori

Skip to content