O G L A S za prijam osobe na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje na radno mjesto višeg referenta – voditelja projekta

Na temelju članaka 28.stavka 3., a sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11., 04/18. i 112/19.) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje, Klasa: 023-01/10-01/52, Urbroj: 2178/11-01/10-1 od 15. rujna 2010. godine i Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/18., 10/20. i 20/20), raspisuje se

O G L A S
za prijam osobe na određeno vrijeme u Jedinstveni
upravni odjel Općine Vrpolje na radno mjesto
višeg referenta – voditelja projekta

TEKST OGLASA

Skip to content