Poziv na prethodno savjetovanje – Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Poziv na prethodno savjetovanje – Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) propisano je da lokalne jedinice, osim financijskim sredstvima (prihodi koji lokalnim jedinicama pripadaju i koje ostvaruju u skladu s propisima),…

Poziv na prethodno savjetovanje – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrpolje

Poziv na prethodno savjetovanje – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrpolje

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), koji propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svome području. Člankom 66. stavkom 4….

Poziv na prethodno savjetovanje- Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za 2022. godinu

Poziv na prethodno savjetovanje- Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za 2022. godinu

Općina Vrpolje izrađuje Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za 2022. godinu. Plan upravljanja imovinom donosi se za razdoblje od godinu dana. Donošenje godišnjeg plana upravljanja utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18)….

Skip to content