Naručitelj OPĆINA VRPOLJE planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
za nabavu radova na „Uređenje trga, centra i javnih površina u Vrpolju“.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem
 stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
dokumentaciju koja sadržava:
· opis predmeta nabave;
· tehničke specifikacije predmeta nabave;
· kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
· kriterije za odabir ponude;
· posebne uvjete za izvršenje ugovora.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana,
računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja www.vrpolje.hr i
Elektroničkom oglasniku javne nabave.

PozivDokumentacija za nadmetanjeTroškovnikIdejni projekt

Skip to content