OBAVIJEST PRORAČUNSKIM KORISNICIMA – UDRUGAMA (NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA) O DOSTAVI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU

OBAVIJEST PRORAČUNSKIM KORISNICIMA – UDRUGAMA (NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA) O DOSTAVI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU

Temeljem odredbi Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 31/15, 67/17, 115/18 i 21/21), i sukladno Ugovoru o financijskoj potpori za provođenje programa rada i projekata za 2021. godinu obveza je dostaviti Općini Vrpolje kao davatelju…

Konačna lista reda prvenstva za davanje općinskog stana u najam

Konačna lista reda prvenstva za davanje općinskog stana u najam

Na temelju članka 21. Odluke o davanju općinskih stanova u najam („Službeni vjesnikBrodsko-posavske županije“ br. 8/21.) i točke VIII. Javnog poziva za davanje općinskog stana u najam,Klasa: 371-01/21-01/13, Urbroj:2178/11-02-21-3, objavljenog dana 8. prosinca 2021. godine,Općinska načelnica Općine Vrpolje utvrđuje Konačnu listu reda…

Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje u 2022. godini

Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje u 2022. godini

Na temelju članka 8., 9., 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj ipodručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11.,4/18 i 112/19.) i članka 46.Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/09, 5/13, 14/14, 1/18 i8/21), Općinska načelnica…

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („NN“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.,123/17., 98/19. i 144/20.) članka 6. i stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnogprostora („NN“ br. 125/11., 64/15….

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za 2022. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za 2022. godinu

Na temelju članaka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodnenovine«, broj 52/18), članka 46. Statuta Općine Vrpolje (»Službeni vjesnik Brodskoposavske županije«, broj 9/09, 5/13, 14/14, 1/18. i 8/21.) i Strategije upravljanjaimovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za razdoblje od 2021. do 2027. godine…

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( „NN“br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 137/15,123/17.,98/19. i 144/20), članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („NN“br. 125/11, 64/15 i 112/18.),…

Skip to content