Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni natječaj za financiranje udruga u 2019. godini

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” br. 26/15) i članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općina Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 25/16) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18) Općinska načelnica Općine Vrpolje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode športske, kulturne i ostale civilne udruge na području Općine Vrpolje za 2019. godinu

Tekst JN

Upute za prijavitelje

Obrasci za prijavu

Godišnji plan raspisivanja Javnih natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Vrpolje za 2019. godinu

Skip to content