Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JN za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( „NN“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15 i 123/17.) članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („NN“ br. 125/11., 64/15. i 112/18.), i članka 19. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/14. i 10/15.) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje (Klasa: 372-01/19-01/10; Ur. broj: 2178/11-02-19-1 od 25. SRPNJA 2019. godine, načelnica Općine Vrpolje objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

I Daje se u zakup poslovni prostor u vlasništvu Općine Vrpolje, koji prostor se nalazi u prizemlju Doma kulture „ Stjepan Radić“ , Trg Dr. Franje Tuđmana 1, Vrpolje, (poznat kao trgovina).

Više na: JN poslovni prostor – trgovina.

Skip to content