Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode udruge za 2020. godinu

Na temelju članka 24. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 25/16) članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode Udruge (“Narodne novine” br. 26/15.) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 05. veljače 2020. godine donijela je

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode udruge na području Općine Vrpolje za 2020. godinu

Skip to content