Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

R J E Š E N J E o imenovanju Povjerenstva za provedbu Oglasa za prijam osobe na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje

Na temelju članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19.) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/09, 5/13, 14/14. i 1/18.) Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 16. srpnja 2020. godine donijela je

R J E Š E N J E
o imenovanju Povjerenstva za provedbu Oglasa za prijam osobe na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje

RJEŠENJE – CIJELI TEKST

Skip to content