Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje

R E P U B L I K A    H R V A T S K A      
B R O D S K O – P O S A V S K A   Ž U P A N I J A
OPĆINA  VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 024-03/23-01/01
Urbroj : 2178-11-01-23-1
Vrpolje, 24. 01. 2023. godine

PREDMET :  19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
                        – p o z i v –

            Sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrpolje za

PONEDJELJAK, 30. SIJEČNJA 2023. godine u 20,30 sati

            Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D:

  1. Usvajanje Zapisnika o radu 17. sjednice  Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
  2. Usvajanje Zapisnika o radu 18. sjednice  Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
  3. Prijedlog Odluke o davanju koncesije obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vrpolje,
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje,
  5. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Vrpolje,
  6. Prijedlog Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Vrpolje,
  7. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zamolbe za sufinanciranje troškova zacjevljenja kanala oborinske odvodnje Matej-Hidraulik Vrpolje,
  8. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
  9. R a z l i č i t o.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić

26 Comments

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content