Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi na području Općine Vrpolje za 2024. godinu

Na temelju članka 27. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u
kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), članka 17. Odluke o financiranju javnih
potreba u kulturi na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 28/22), članka 32. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od
interesa za Općinu Vrpolje („Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 2/23) i članka 52. Statuta
Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/22, 37/22 i „Službeni
glasnik Općine Vrpolje“, broj 10/23), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 12. prosinca
2023. godine donijela je

O D L U K U
o dodjeli financijskih sredstava
za financiranje javnih potreba u kulturi na području Općine Vrpolje za 2024. godinu

 

Tekst Odluke

Skip to content