Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

30. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRPOLJE

R E P U B L I K A    H R V A T S K A      
B R O D S K O – P O S A V S K A   Ž U P A N I J A
OPĆINA  VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 024-03/24-01/1
Urbroj : 2178-11-01-24-1
Vrpolje, 6. veljače 2024. godine

PREDMET :  30. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
                        – p o z i v –

Sazivam 30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrpolje za

PONEDJELJAK, 12. VELJAČE 2024. godine u 20,30 sati

 •  Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana 1.
 • Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D:

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
 2. Usvajanje Zapisnika o radu 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
 3. Usvajanje Zapisnika o radu 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
 4. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Proračun i financije Općine Vrpolje,
 5. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik Općine Vrpolje,
 6. Prijedlog Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava pomoći za sanaciju štete na stambenim objektima nužnim za život nastale uslijed jakog olujnog nevremena u srpnju 2023. godine na području Općine Vrpolje ,
 7. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora Savjeta mladih Općine Vrpolje,
 8. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Vrpolje,
 9. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima i potporama Općinskog načelnika Općine Vrpolje koji dužnost obnaša profesionalno,
 10. Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupka imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika u Općini Vrpolje,
 11. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju sjemena za umjetno osjemenjivanje krmača na području Općine Vrpolje u 2024. godini,
 12. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
 13. R a z l i č i t o.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić

Skip to content