Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Godišnje izvješće o provedbi Povedbenog programa Općine Vrpolje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne
novine“, br. 123/17,151/22) i Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od
nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
(„Narodne novine“ broj 37/23) uvedena obveza izrade i donošenja provedbenih programa
jedinica lokalne samouprave.

Provedbeni program Općine Vrpolje za razdoblje 2021. – 2025. godine kratkoročni je akt
strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi u
roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost.

Provedbeni program opisuje i osigurava postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog
akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom Općine Vrpolje.

Obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih
programa propisana je odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja
o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 44/23) i podnosi se do 15. veljače
tekuće godine za prethodnu godinu.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Vrpolje je izvješće o napretku u
provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje izvršno tijelo
Općine Vrpolje, u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom, izrađuje
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023.godine.

 

Tekst godišnjeg izvještaja Provedbenog programa Općine Vrpolje

Tablični dio godišnjeg izvještaja Provedbenog programa Općine Vrpolje

 

 

 

Skip to content