Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRPOLJE

R E P U B L I K A    H R V A T S K A      
B R O D S K O – P O S A V S K A   Ž U P A N I J A
OPĆINA  VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 024-03/24-01/3
Urbroj : 2178-11-01-24-1
Vrpolje, 21. ožujka 2024. godine

Sazivam 31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrpolje za

SRIJEDA, 27. OŽUJKA 2024. godine u 20,30 sati

 – Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

– Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D:

 

 1. Prijedlog Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vrpolje na dan 31.12.2023. godine
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Povjerenstva o popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih obveza i potraživanja Općine Vrpolje na dan 31.12.2023. godine,
  Tekst Izvješća
 3. Prijedlog Odluke o izboru Savjeta mladih Općine Vrpolje,
  – Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vrpolje za 2023. godinu,
 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje za 2023. godinu,
 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Vrpolje za 2023. godinu,
  Tekst Izvješća
  Tablični dio
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Vrpolje za 2023. godinu,
  Tekst Izvješća
 8. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
 9. R a z l i č i t o.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić

Skip to content