24. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A      
B R O D S K O – P O S A V S K A   Ž U P A N I J A
OPĆINA  VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 024-03/23-01/7
Urbroj : 2178-11-01-23-1
Vrpolje, 05. rujna 2023. godine

PREDMET :  24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
                        – p o z i v –

            Sazivam 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrpolje za

PONEDJELJAK, 11. RUJNA 2023. godine u 21,00 sat

            Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D:

 1. Prijedlog Zaključka o  usvajanju Izvješća o prestanku mandata članu Općinskog vijeća Općine Vrpolje i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana,
  Izvješće o prestanku mndata 
 2. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrpolje,
  Tekstualni dio Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
  Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja
  Suglasnost Ministarstva poljoprivrede
 3. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje,
 4. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje,
 5. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje,
 6. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje,
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Vrpolje,
 8. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
 9. R a z l i č i t o.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić

Odgovori

Skip to content