Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje) i upute kandidatima za prijam u službu

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje) i upute kandidatima za prijam u službu

Na  temelju  članka 20. Zakona  o  službenicima  i namještenicima  u  lokalnoj  i  područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za  provedbu Javnog natječaja za  prijam  u  službu na neodređeno vrijeme pročelnika   Jedinstvenog  upravnog  odjela Općine Vrpolje objavljuje POZIV…

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog („N.N.“ br. 125/11, 64/15 i 112/18), članka…

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrpolje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 31. st. 3. Statuta Općine Vrpolje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 9/09., 5/13., 14/14 i 1/18.), članka 20. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 14/11.) te Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu…

Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje u 2021. godini

Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje u 2021. godini

Na temelju članka 16. Odluke o usvajanju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.17/19) objavljuje se J A V N I    P O Z I Vza poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih…

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode športske, kulturne i ostale civilne udruge na području Općine Vrpolje za 2021. godinu

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode športske, kulturne i ostale civilne udruge na području Općine Vrpolje za 2021. godinu

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) i članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik…

Skip to content