Javni natječaj za davanje zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje

Javni natječaj za davanje zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje

24 lipnja, 2022

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22.), članka 3. i 20. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/11) i članka 12. Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za…

Odluka o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada– Revitalizacija zapuštenih javnih površina i održavanje istih na području Općine Vrpolje

Odluka o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada– Revitalizacija zapuštenih javnih površina i održavanje istih na području Općine Vrpolje

23 svibnja, 2022

Na temelju mjera aktivne politike zapošljavanja – Javni rad u suradnji s Hrvatskimzavodom za zapošljavanje Slavonski Brod te članka 52. Statuta Općine Vrpolje (“Službenivjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje, dana 23.svibnja 2022. godine, donosi O D L U K…

Oglas  za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada

11 svibnja, 2022

Na temelju mjera aktivne politike zapošljavanja – Javni rad u suradnji s Hrvatskimzavodom za zapošljavanje Slavonski Brod te članka 52. Statuta Općine Vrpolje (“Službenivjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje, dana 11.svibnja 2022. godine, donosiO G L A Sza prijam…

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske

16 ožujka, 2022

Nakon donošenja planova za industrijsku tranziciju pristupamo mapiranju dionika regionalnih lanaca vrijednosti raspisujući javne pozive za iskazivanje interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti. Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama u…

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

3 siječnja, 2022

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( „NN“br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 137/15,123/17.,98/19. i 144/20), članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („NN“br. 125/11, 64/15 i 112/18.),…

Javni natječaj za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode športske, kulturne i ostale civilne udruge na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

Javni natječaj za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode športske, kulturne i ostale civilne udruge na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

31 prosinca, 2021

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja iugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodnenovine“ br. 26/15. i 37/21.), i članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba na područjuOpćine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske…

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO REFERENT ZA JAVNU NABAVU, POLJOPRIVREDU I KOMUNALNO REDARSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO REFERENT ZA JAVNU NABAVU, POLJOPRIVREDU I KOMUNALNO REDARSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

22 studenoga, 2021

Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima ulokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11,04/18, 112/19),Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravniodjel Općine Vrpolje, donesenog od…

Skip to content