OBAVIJEST PRORAČUNSKIM KORISNICIMA – UDRUGAMA (NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA) O DOSTAVI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU

OBAVIJEST PRORAČUNSKIM KORISNICIMA – UDRUGAMA (NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA) O DOSTAVI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU

Temeljem odredbi Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 31/15, 67/17, 115/18 i 21/21), i sukladno Ugovoru o financijskoj potpori za provođenje programa rada i projekata za 2021. godinu obveza je dostaviti Općini Vrpolje kao davatelju…

Konačna lista reda prvenstva za davanje općinskog stana u najam

Konačna lista reda prvenstva za davanje općinskog stana u najam

Na temelju članka 21. Odluke o davanju općinskih stanova u najam („Službeni vjesnikBrodsko-posavske županije“ br. 8/21.) i točke VIII. Javnog poziva za davanje općinskog stana u najam,Klasa: 371-01/21-01/13, Urbroj:2178/11-02-21-3, objavljenog dana 8. prosinca 2021. godine,Općinska načelnica Općine Vrpolje utvrđuje Konačnu listu reda…

Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje u 2022. godini

Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje u 2022. godini

Na temelju članka 8., 9., 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj ipodručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11.,4/18 i 112/19.) i članka 46.Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/09, 5/13, 14/14, 1/18 i8/21), Općinska načelnica…

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava za financiranje javnih potreba na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava za financiranje javnih potreba na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

Na temelju članka 16. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/16) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13., 14/14., 1/18. i 8/21.), Općinskanačelnica Općine Vrpolje dana 28. prosinca 2021. godine…

Popis korisnika koji su ostvarili pravo na financijsku pomoć temeljem Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje u 2021. godini

Popis korisnika koji su ostvarili pravo na financijsku pomoć temeljem Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje u 2021. godini

Korisnici koji su ostvarili pravo na financijsku pomoć temeljem Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje u 2021. godini su: Josip Katić iz Vrpolja – 15.000,00 kn (Mjera 4.) Mirela Pepić iz Vrpolja – 15.000,00 kn…

Skip to content