Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Vrpolje

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Vrpolje

30 rujna, 2022

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji sefinanciraju iz Proračuna Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.19/17), članka 2. Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za obavljanje poslova prijevozapokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Vrpolje, Klasa: 363-01/22-02/51, Urbroj:2178-11-02-22-1…

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Vrpolje

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Vrpolje

30 rujna, 2022

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“broj 36/15, 98/19), članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji sefinanciraju iz Proračuna Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko posavske županije broj19/17) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik…

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu: “Zaželi za Vrpolje III”- kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0049

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu: “Zaželi za Vrpolje III”- kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0049

15 rujna, 2022

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji isocijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-19 od 12.kolovoza 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji sefinanciraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj:UP.02.1.1.16.0049…

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Vrpolje

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Vrpolje

5 rujna, 2022

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Vrpolje („Službenivjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 23/22) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 5. rujna 2022.godine donijela je sljedeću ODLUKUo…

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada – Revitalizacija zapuštenih javnih površina i održavanje istih na području Općine Vrpolje

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada – Revitalizacija zapuštenih javnih površina i održavanje istih na području Općine Vrpolje

6 svibnja, 2022

Na temelju mjera aktivne politike zapošljavanja – Javni rad u suradnji s Hrvatskim zavodom zazapošljavanje Slavonski Brod te članka 52. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavskežupanije“ br. 13/22), općinska načelnica Općine Vrpolje, dana 06. svibnja 2022. godine, donosi O D L U…

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa knjižnične građe Hrvatske čitaonice Vrpolje

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa knjižnične građe Hrvatske čitaonice Vrpolje

28 veljače, 2022

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodnenovine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19. i 144/20.) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“broj 9/09., 5/13., 14/14., 1/18. i 8/21.),…

Skip to content