Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada – Revitalizacija zapuštenih javnih površina i održavanje istih na području Općine Vrpolje

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada – Revitalizacija zapuštenih javnih površina i održavanje istih na području Općine Vrpolje

6 svibnja, 2022

Na temelju mjera aktivne politike zapošljavanja – Javni rad u suradnji s Hrvatskim zavodom zazapošljavanje Slavonski Brod te članka 52. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavskežupanije“ br. 13/22), općinska načelnica Općine Vrpolje, dana 06. svibnja 2022. godine, donosi O D L U…

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa knjižnične građe Hrvatske čitaonice Vrpolje

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa knjižnične građe Hrvatske čitaonice Vrpolje

28 veljače, 2022

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodnenovine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19. i 144/20.) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“broj 9/09., 5/13., 14/14., 1/18. i 8/21.),…

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode udruge na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode udruge na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

16 veljače, 2022

Na temelju članka 24. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje („Službenivjesnik Brodsko-posavske županije br . 25/16) članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcimafinanciranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge…

Odluka o imenovanju osobe zaduženu za neposrednu provedbu sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenu zarazne bolesti COVID-19 prije ulaska u službene prostorije Općine Vrpolje

Odluka o imenovanju osobe zaduženu za neposrednu provedbu sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenu zarazne bolesti COVID-19 prije ulaska u službene prostorije Općine Vrpolje

31 siječnja, 2022

Temeljem točke I. stavak 3 i točke XII. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjereobveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 te posebne sigurnosne mjere obveznog predočenjadokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 radi ulaska uprostore javnopravnih tijela („Narodne novine“ broj 121/21 i…

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za 2022. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za 2022. godinu

7 siječnja, 2022

Na temelju članaka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodnenovine«, broj 52/18), članka 46. Statuta Općine Vrpolje (»Službeni vjesnik Brodskoposavske županije«, broj 9/09, 5/13, 14/14, 1/18. i 8/21.) i Strategije upravljanjaimovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za razdoblje od 2021. do 2027. godine…

Skip to content