Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa knjižnične građe Hrvatske čitaonice Vrpolje

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa knjižnične građe Hrvatske čitaonice Vrpolje

28 veljače, 2022

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodnenovine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19. i 144/20.) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“broj 9/09., 5/13., 14/14., 1/18. i 8/21.),…

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode udruge na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode udruge na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

16 veljače, 2022

Na temelju članka 24. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje („Službenivjesnik Brodsko-posavske županije br . 25/16) članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcimafinanciranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge…

Odluka o imenovanju osobe zaduženu za neposrednu provedbu sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenu zarazne bolesti COVID-19 prije ulaska u službene prostorije Općine Vrpolje

Odluka o imenovanju osobe zaduženu za neposrednu provedbu sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenu zarazne bolesti COVID-19 prije ulaska u službene prostorije Općine Vrpolje

31 siječnja, 2022

Temeljem točke I. stavak 3 i točke XII. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjereobveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 te posebne sigurnosne mjere obveznog predočenjadokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 radi ulaska uprostore javnopravnih tijela („Narodne novine“ broj 121/21 i…

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za 2022. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za 2022. godinu

7 siječnja, 2022

Na temelju članaka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodnenovine«, broj 52/18), članka 46. Statuta Općine Vrpolje (»Službeni vjesnik Brodskoposavske županije«, broj 9/09, 5/13, 14/14, 1/18. i 8/21.) i Strategije upravljanjaimovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za razdoblje od 2021. do 2027. godine…

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

3 siječnja, 2022

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( „NN“br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 137/15,123/17.,98/19. i 144/20), članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („NN“br. 125/11, 64/15 i 112/18.),…

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju Općine Vrpolje

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju Općine Vrpolje

29 prosinca, 2021

Na temelju članka 25. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21),članka 2. Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja(„Narodne novine“ br. 132/21) i članka 37. Statuta Općine Vrpolje («Službeni vjesnikBrodsko-posavske županije» br. 9/09., 5/13., 14/14., 1/18. i 8/21.),…

Skip to content