Godišnji plan raspisivanja javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi na području Općine Vrpolje za 2023. godinu

Na temelju članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/16) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22. i 37/22.), Općinska načelnica Općine Vrpolje
dana 22. prosinca 2022. godine utvrđuje i objavljuje

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
na području Općine Vrpolje za 2023. godinu

Tekst Godišnjeg plana

Odgovori

Skip to content