Odluka o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Vrpolje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Vrpolje

Odluka o načinu izvještavanja o upravljanju i raspolaganju nekretnina u vlasništvu Općine Vrpolje

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje za razdoblje  od 2016. – 2021.

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje za razdoblje 2016. – 2021.

Registar nekretnina Općine Vrpolje

Upravljanje i raspolaganje nekretninama za očitovanje – Općina Vrpolje – Izvješće Revizije

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Vrpolje

Odluka o davanju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje na privremeno korištenje

Plan upravljanja nekretninama za 2019.

Plan upravljanja nekretninama za 2020.

Skip to content