Na temelju odredbi članka 32. stavka 2 i 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 152/08. i 21/10.), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje za katastarsku općinu Čajkovci (Klasa: 021-05/10-01/07, Urbroj: 2178/11-01/10-29 od 20. srpnja 2010. godine, članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 31. Statuta Općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje

za katastarsku općinu Čajkovci

 

 

 

Na temelju odredbi članka 32. stavka 2 i 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( «Narodne novine»  broj 152/08.  i  21/10.), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje za katastarsku općinu Čajkovci (Klasa: 021-05/10-01/07, Urbroj: 2178/11-01/10-29 od 20. srpnja 2010. godine, članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) 
i članka 31. Statuta Općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje
za katastarsku općinu Čajkovci


I Prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području Općine Vrpolje u k.o. Čajkovci

R. Br.

Broj k.č.

Površina m2

Naziv

Kulture

Početna cijena
u kn

1.

1

52848

oranica

59.078,78

2.

141

18333

oranica

20.494,46

3.

142

3742

oranica

4.183,18

4.

151

25883

oranica

28.934,61

5.

753

161326

oranica

234.450,24

6.

757

158127

oranica

229.801,22

7.

758

206323

oranica

288.310,60

8.

759

128844

oranica

172.841,65

9.

817

153962

oranica

223.748,36

10.

827

140520

oranica

204.213,50

11.

828

147071

oranica

213.733,87

12.

836

211927

oranica

307.987,15

UKUPNO:

140ha89a06m2

1.987.777,62 kn

 

II Pismena ponuda za kupoprodaju neke od nekretnina u točki I ovog javnog natječaja sadrži:

– ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude, JMBG i OIB za fizičke osobe odnosno MB i OIB za pravne osobe

– preslik osobne iskaznice

– katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi, te površinu čestice

– visinu ponuđene kupoprodajne cijene

– očitovanje kupca plaća li u cijelosti ili obročno

– ponudi se obvezno prilaže dokaz o prvenstvu prava kupnje iz točke VI ovog natječaja

– gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta

– izjavu podnositelja ponude, ovjerenu kod javnog bilježnika o ukupnoj površini do sada kupljenog državnog poljoprivrednog zemljišta po ranijim natječajima (ne stariji od 30 dana)

 

III Osobe koje sudjeluju u natječaju dužne su uplatiti jamčevinu kao dokaz o ozbiljnosti ponude u visini 10% početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Proračuna Općine Vrpolje broj 2340009-1851400001 s pozivom na broj 68 7706-OIB uplatitelja. Dokaz o uplati prilaže se kao sastavni dio natječajne dokumentacije.

Jamčevina se vraća u roku 8 dana od dana okončanja natječajnog postupka na račun uplatitelja. Ako ponuditelj čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija odustane od ponude i sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine. Ista nekretnina će se dodijeliti slijedećem najpovoljnijem ponuditelju, a ako ga nema natječaj za tu česticu će se ponoviti.

 

IV Kupac poljoprivrednog zemljišta ostvaruje pravo na popust u visini 20% postignute cijene kod uplate prodajne cijene u cijelosti. Kupljeno poljoprivredno zemljište na može se otuđiti u roku od 10 godina od dana sklapanja ugovora o prodaji. Zabrana otuđenja upisat će se u zemljišne knjige istodobno s upisom prava vlasništva kupca.

Ugovorom o prodaji može se ugovoriti obročna otplata ugovorenog iznosa prodajne cijene. Ugovor o prodaji s obročnom otplatom mora sadržavati odredbi kojom se dopušta uknjižba prava vlasništva na ime kupca samo uz istodobnu uknjižbu založnog prava u korist Republike Hrvatske radi osiguranja naplate glavnice, kamata i troškova. Rok obročne otplate ne može biti duži od 15 godina.

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje izdaje potvrdu o uplati kupoprodajne cijene u cijelosti radi brisanja hipoteke za kupljeno poljoprivredno zemljište. Na iznos cijene koji nije plaćen u roku plaća se zakonska zatezna kamata.

 

V Ako su pod rednim brojem označene dvije ili više čestica zemlje, ponuda se mora staviti za sve navedene čestice zajedno, jer su kao cjelina predmet prodaje.

 

VI Prvenstveno pravo kupnje ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju prema redoslijedu propisanom člankom 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu:

1. nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

2. pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

3. ostale fizičke ili pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje prednost se utvrđuje prema slijedećim kriterijima:

a) dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao ugovorne obveze i koji je poljoprivredno zemljište koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu,

b) dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta,

c) pravna ili fizička osoba koja je vlasnik gospodarskog objekta za uzgoj stoke, a ne ispunjava uvjete odnos broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 2,5 uvjetna grla po hektaru poljoprivrednih površina koje ima u posjedu a pogodne su za ratarsku i stočarsku proizvodnju,

d) nositelj obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva koji je mlađi od 40 godina,

e) poljoprivredno gospodarstvo kojem je odobren projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede.

Ako je više osoba iz stavka 2. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje prednost se utvrđuje prema slijedećim kriterijima:

a) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, koji provodi natječaj,

b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima završen poljoprivredni fakultet ili drugu poljoprivrednu školu,

c) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću.

 

VII Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo kupnje prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne u vjete.

 

VIII Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo kupnje poljoprivrednog zemljišta i to:

 

– gospodarski program koji sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i podatak o potrebnoj dokumentaciji za obradu zemljišta koje je predmet kupnje odnosno zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda, te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji,

– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak (dokaz: rješenje o upisu u upisnik, te potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak),

– potvrda transakcija «117» ili «131» koju izdaje nadležni ured zavoda za mirovinsko osiguranje,

– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva),

– pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (dokaz: izvod iz sudskog registra),

– dosadašnji zakupac zemljišta (dokaz: preslika ugovora o zakupu i potvrda da nema dugovanja po osnovi zakupa, izdaje nadležna općina na čijem se području nalazi već zakupljeno zemljište),

– dosadašnji posjednik (dokaz: potvrda nadležne općine na čijem se području zemljište nalazi da isti uredno obrađuje poljoprivredno zemljište, te daje platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta),

– gospodarski objekt – građevna ili uporabna dozvola,

– odnos grlo-hektar – potvrda iz Upisnika poljoprivrednog gospodarstva o površinama poljoprivrednog zemljišta koje su prijavljene u upisnik,

– dokaz o stočnom fondu – potvrda Hrvatskog stočarskog centra,

– odluka županijskog ili središnjeg Povjerenstva kojom se odobrava projekt u okviru Operativnog Programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske,

– uvjerenje o prebivalištu,

– ovjeren preslik diplome o završenom poljoprivrednom fakultetu ili svjedodžbu o završenoj drugoj poljoprivrednoj školi,

– razvojačeni hrvatski branitelj koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, koji se bave poljoprivrednom djelatnošću (dokaz o statusu – potvrdu izdaju nadležne službe Ureda za obranu ili Ministarstvo unutarnjih poslova).

 

IX Nevažećim ponudama smatraju se:

 

– ponude koje prelaze dvostruki iznos početne cijene,

– zajedničke ponude dvaju ili više ponuđača,

– ponude osoba za kupnju poljoprivrednog zemljišta čiji zbroj površina po ranijim natječajima gdje je prodavatelj bila Republika Hrvatska, prelazi utvrđeni maksimum za Općinu Vrpolje, a koji iznosi 37ha.

 

X Maksimalna površina koja se može prodati nekoj osobi iznosi 37 ha, a uključuje i površine koje su kupljene po ranijim natječajima.

 

XI Kod sklapanja ugovora o prodaji s obročnom otplatom kupoprodajne cijene, ugovorit će se revalorizacija kupoprodajnih obroka sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

 

XII Pismene ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: «Ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta u k.o. Čajkovci, ne otvaraj» na adresu Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana bb, 35210 Vrpolje u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja zaključno s danom 14. kolovoza 2010. godine.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 17. kolovoza 2010. godine (utorak) u 14,00 sati u Velikoj vijećnici Općine Vrpolje.

 

XIII Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

XIV Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Vrpolje uz pribavljenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

O donesenoj odluci iz stavka 1. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječajnog postupka za određenu nekretninu.

Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva, te sastavljanja nacrta ugovora o kupoprodaji na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, načelnik Općine Vrpolje i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o kupoprodaji.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VRPOLJE

 

Klasa: 320-01/10-01/30

Urbroj: 2178/11-01/10-1

Skip to content