Javni natječaj za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode športske, kulturne i ostale civilne udruge na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne
novine“ br. 26/15. i 37/21.), i članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području
Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/16) i članka 46. Statuta
Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13., 14/14., 1/18. i
8/21.), Općinska načelnica Općine Vrpolje raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode športske, kulturne i
ostale civilne udruge na području Općine Vrpolje
za 2022. godinu

Tekst Javnog natječaja
Upute za prijavitelje
Obrasci za prijavu

Odgovori

Skip to content