Javni natječaj za financiranje udruga u 2020. godini

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” br. 26/15) i članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općina Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 25/16) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18) Općinska načelnica Općine Vrpolje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode športske, kulturne i ostale civilne udruge na području Općine Vrpolje za 2020. godinu

Tekst JN

Upute za prijavitelje

Obrasci za prijavu

Skip to content