Javni poziv za davanje općinskog stana u najam

Na temelju članka 24. Odluke o davanju općinskih stanova u najam („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 8/21), i članka 2. Odluke o određenju visine slobodne ugovorene najamnine, Klasa : 371-01/21-01/13,  Urbroj: 2178/11-02-21-1  od 15. studenog 2021. godine i članka 46. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13, 14/14, 1/18. i 8/21.), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 8.  prosinca 2021. godine, objavljuje 

J A V N I    P O Z I V
za davanje općinskog stana u najam 

Zahtjevi s obveznom dokumentacijom i prilozima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave Javnog
poziva, odnosno do 23.12.2021. godine.

Tekst Javnog poziva
Ovjereni tekst Javnog poziva
Obrazac prijave

Odgovori

Skip to content