OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Na temelju članka 2., 6., i 28. Zakona o savjetu mladih („N.N.“ br. 41/14.), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 3/08. i 1/15.), Zaključka Općinskog vijeća Općine Vrpolje od 7. travnja 2015. godine Općinsko vijeće općine Vrpolje objavljuje

JAVNI POZIV

Za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Vrpolje i njihovih zamjenika

 

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Vrpolje pokreće postupak izbora za članove Savjeta mladih Općine Vrpolje i njihovih zamjenika koji se osniva u cilju uključivanja mladih u javni život na području Općine Vrpolje.

Članak 2.
Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Savjet ima 5 članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika koje bira Općinsko vijeće na vrijeme od tri godine.

Članak 3.
Pozivaju se ovlašteni predlagatelji: udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, pomladci političkih stranaka te drugi registrirani oblici organiziranja mladih s područja Općine Vrpolje da prijave kandidate za članove Savjeta mladih. Za svakog kandidata za člana Savjeta mladih obavezno se predlaže i zamjenik.

Članak 4.
Za članove Savjeta mladih mogu se kandidirati osobe u dobi od 15-30 godina koje imaju prebivalište ili boravište na području Općine Vrpolje u trenutku podnošenja kandidature.

Članak 5.
Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike s obrazloženjem (životopisom) dostavlja se na propisanom obrascu koji sadrži: 1. Podatke o kandidatu (ime i prezime, datum rođenja i mjesto prebivališta ili boravišta), 2. Naziv, sjedište i adresa ovlaštenog predlagatelja, 3. Podatke o kandidatu (škola, fakultet, veleučilište koje pohađa, završeno obrazovanje i zaposlenje – radno mjesto i poslodavac) 4. Dosadašnje aktivnosti, interesi i druge karakteristike kandidata Obrasci za prijavu kandidata nose oznaku SM-1, SM-2, SM-3 i mogu se preuzeti u Općini Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1 svakim radnim danom od 8,00 – 15,00 sati ili na mrežnim stranicama Općine Vrpolje www.vrpolje.hr

Članak 6.
Prijedlozi kandidata za Savjet mladih i njihovih zamjenika s obrazloženjem i odgovarajućom dokumentacijom predaju se neposredno u Općinu Vrpolje ili putem pošte na adresu: Općina Vrpolje, Komisija za izbor i imenovanja , Trg dr. Franje Tuđmana 1 s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika “.

Članak 7.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Članak 8.
Javni poziv objavit će se i na mrežnim stranicama Općine Vrpolje www.vrpolje.hr.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Klasa: 021-05/15-01/02
Urbroj: 2178/11-01/15-11
Vrpolje, 7. travanj 2015.g.

OBRASCI:   SM1,  SM2,  SM3

Skip to content