Za ponedjeljak, 25. ožujka 2019. godine u 20:00 sati je sazvana 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju. 

Materijali za sjednicu

Za sjednicu je predlažen sljedeći:

D N E V N I   R E D :

1. Usvajanje Zapisnika o radu 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.godine,
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvojnih programa Općine vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine,
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vrpolje na dan 31. prosinca 2018.godine,
5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2018.godinu,
6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2018.godinu,
7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2018.godinu,
8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2017.godinu,
9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa kapitalnih i dodatnih ulaganja na imovini u vlasništvu Općine Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovini neprofitnih organizacija na području Općine Vrpolje u 2018.godini,
10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite za 2018.godinu,
11. prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama i udrugama sa područja Općine vrpolje za 2018. godinu,
12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje za 2018.godinu,
13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa nerazvrstanih cesta na području Općine Vrpolje za 2018.godinu,
14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja prihoda ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje za 2018.godinu,
15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja prihoda ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine vrpolje za 2018.godinu,
16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja financijskih sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje za 2018.godinu,
17. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa utroška financijskih sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2018.godinu,
18. Prijedlog Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite Općine Vrpolje,
19. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja Općine Vrpolje za razdoblje siječanj – svibanj 2019. godine,
20. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zamolbe Veterinarske ambulante Vrpolje d.o.o. Vrpolje za sufinanciranje umjetnog sjemena za krmače na području Općine Vrpolje,
21. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
22. R a z l i č i t o.

 

Skip to content