Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), članka 23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i članka 46. Statuta općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.) i Mišljenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije (Klasa: 351-02/18-01/15, Urbroj:2178/1-03-18-03 od 31.08.2018.god.); Općinska načelnica Općine Vrpolje, dana 09. listopada 2018. donosi:

ODLUKU KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA 3. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRPOLJE

CIJELI TEKST ODLUKE

Skip to content