Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Općenito

Pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Općine Vrpolje da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13). Zakonom i Pravilnikom o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Vrpolje se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje
Općina Vrpolje javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Vrpolje na sljedeće moguće načine:
putem telefona na broj: +385 035/439-109
putem faksa na broj: +385 035/439-109
elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina.vrpolje@gmail.com na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
poštom na adresu: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
osobno na adresu: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Službenik za informiranje:
Nada Funarić
Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje
+385 035/439-109
Fax: +385 035/439-109
opcina.vrpolje@gmail.com
Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07,00 do 15,00 sati.

Pravo na pristup informacijama uređuju
Opći propisi
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13)
Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
Zakon o tajnosti podataka (NN, br. 79/07, 86/12)
Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN, br. 108/96, 79/07)
Zakon o medijima (NN, br. 59/04, 84/11, 81/13)
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN, br. 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (NN, br. 150/11, 12/13)
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN, br. 137/04)
Kriterij za određivanje visine naknade (NN,br.9/14) iz članka 19. Stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13)
Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (NN, br. 19/10)

Propisi EU
Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. Svibnja 2001. O javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Interni akti
Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Vrpolje
Odluka o određivanju službenika za informiranje Općine Vrpolje
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama

 P R I L O Z I:

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Vrpolje

Odluka – Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Skip to content