Plan prijema u službu u JUO Općine Vrpolje

Na temelju članka 8., 9., 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11.,4/18 i 112/19.) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 14. srpnja 2020. godine donijela je

PLAN
prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Vrpolje u 2020. godini

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE VRPOLJE U 2020. GODINI

Skip to content