Temeljem članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 29. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa za okoliš (“Narodne novine” broj 03/17) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 9/09, 15/13, 14/14 i 1/18) Općinska načelnica Općine Vrpolje, dana 28. svibnja 2018. godine je donijela:

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRPOLJE

Skip to content