Naručitelj OPĆINA VRPOLJE planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
za nabavu radova na „Rekonstrukcija stare škole u poslovno – stambenu građevinu u Čajkovcima“.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem,
dana 04. lipnja 2018. stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
dokumentaciju koja sadržava:
· opis predmeta nabave;
· tehničke specifikacije predmeta nabave;
· kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
· kriterije za odabir ponude;
· posebne uvjete za izvršenje ugovora.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana,
računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja www.vrpolje.hr i
Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Poziv,  Dokumentacija za nadmetanjeTroškovnikGlavni projekt – građevinski, Glavni projekt – elektro, Glavni projekt – strojarski, Građevinska dozvola i Izvod iz Glavnog projekta

 Dana 12.06.2018. – dodano

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Skip to content