Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje programa javnih potreba u sportu na području Općine Vrpolje za 2023. godinu

Na temelju članka 16. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/16) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22. i 37/22.), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 22. prosinca 2022. godine donijela je


R J E Š E N J E
o imenovanju Povjerenstva za provjeru
ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje
programa javnih potreba u sportu
na području Općine Vrpolje
za 2023. godinu

Tekst Rješenja

Odgovori

Skip to content