Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Izmjena plana nabave 2012

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 400-01/12-01/01
URBROJ: 2178/11-01/12-2
Vrpolje, 30. ožujak 2012.

 

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi  (“Narodne novine” broj 90/11) i  članka 46. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09) Načelnica Općine Vrpolje donosi

 

 

IZMJENA PLANA NABAVE

OPĆINE VRPOLJE ZA 2012. GODINU


Članak 1.

Plan nabave općine Vrpolje za 2012. godinu utvrđuje se kako slijedi:

Red. broj
Predmet nabave
Ev. broj nabave
Procijenjena vrijednost
ako je poznata
Vrsta postupka javne nabave
Ugovor o JN ili okvirni sporazum
Planirani početak postupka

(I,II,III ili IV kvartal)

Planirano trajanje ugovora o JN/okvirnog sporazuma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
Izgradnja javne rasvjete u naselju Vrpolje
01-MV/12
81.300,00
Otvoreni
ugovor
II
60 dana
2.
Izgradnja javne rasvjete u Starim Perkovcima
02- MV/12

186.992,00

Otvoreni

ugovor

II ili III
9o dana
3.
Sanacija i uređenje Crkve Rođenja SV. Ivana Krstitelja u Vrpolju
03-MV/12
178.862,00
Otvoreni
ugovor
II ili III
60 dana
4.
Sanacija i uređenje Crkve Sv. Matije apostola u Čajkovcima

04-MV/12

81.300,00

Otvoreni

ugovor

II ili III

60 dana

5.
Izgradnja komunalne infrastrukture – Poduzetnička zona „Vašarište“ u Vrpolju

01 – VV/12

406.500,00

Otvoreni

ugovor

II ili III

90 dana


Članak 2.

Sukladno odredbi stavka 2. članka 20. Zakona o javnoj nabavi, za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 ku
na, a manja od 70.000,00 kuna, u Plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave kako slijedi:

Red. broj
Predmet nabave
Procijenjena vrijednost
1.
2.
3.
1.
Usluge promidžbe i informiranje
28.455,00
2.
Reprezentacija
32.520,00
3.
Odvodnja atmosferskih voda
24.390,00
4.
Održavanje nerazvrstanih cesta
65.041,00
5.
Održavanje groblja
56.910,00
6.
Održavanje jave rasvjete
48.780,00
7.
Opremanje Mrtvačnice u Starim Perkovcima
24.390,00
8.
Uređenje Mrtvačnice u Čajkovcima
56.910,00
9.
Izrada plana zaštite i spašavanja
22.000,00
10.
Uspostava FMC sustava
23.000,00
11.
Računovodstveno-knjigovodstvene usluge
46.000,00
12.
Odvjetničke usluge
21.600,00
13.
Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu u Čajkovcima
40.650,00
14.
Projektna dokumentacija za športsko rekreacijske objekte u Čajkovcima
24.390,00
15.
Projektna dokumentacija za kulturno turistički objekt – eko – etno kuću u Vrpolju
32.520,00
16.
Uređenje Doma kulture u Starim Perkovcima
24.390,00
17.
Postavljanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima u Čajkovcima
40.650,00
18.
Izgradnja Spomenika poginulim hrv. braniteljima u Domovinskom ratu u Čajkovcima
40.650,00
19.
Izgradnja Spomenika hrvatskim braniteljima u Domov. Ratu u Starim Perkovcima
40.650,00
20.
Dodatni radovi na Izgradnji komunalne infrastrukture unutar i izvan Poslovne zone “Vašarište” u Vrpolju
30.000,00

 

Članak 3.

Općina Vrpolje (u daljnjem tekstu: Naručitelj) obvezna je Plan nabave objaviti na internetskim stranicama u roku 60 dana od dana donošenja Proračuna.

Ako je potrebno, naručitelj može izmijeniti i dopuniti Plan nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u
odnosu na osnovni Plan.

Sve izmjene i dopune Plana nabave naručitelj odmah objavljuje na internetskim stranicama.

Objavljeni Plan nabave i sve njegove izmjene i dopune moraju na internetskim stranicama biti dostupne najmanje do 30. lipnja sljedeće godine.

Naručitelj je dužan središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave odmah dostaviti podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen plan nabave te mu dostaviti svaku kasniju izmjenu tih podataka.

Članak 4.

Naručitelj je obvezan voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te podatke iz registra ažurirati najmanje svakih šest mjeseci.

Naručitelj je obvezan objaviti registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na internetskim stranicama.

Članak 5.

Otvoreni, ograničeni i pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom te natjecateljski dijalog započinju danom slanja poziva na nadmetanje.

Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave započinje danom slanja poziva na pregovaranje.

Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B sukladno članku 44. Zakona o javnoj nabavi započinje danom objave zahtjeva za prikupljanje ponuda.

Natječaj započinje danom slanja poziva na natječaj.

U ostalim slučajevima postupak započinje danom slanja odgovarajuće objave ili poziva.

Članak 6.

Pripremu i provedbu postupka javne nabave obavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja.

Najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja iz stavka 1. ovoga članka mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

Naručitelj internom odlukom imenuje ovlaštene predstavnike i određuje njihove obveze i ovlasti u postupku javne nabave.

Ovlašteni predstavnici naručitelja koji pripremaju i provode postupak javne nabave ne moraju biti zaposlenici naručitelja.

Članak 7.

Izmjena Plana nabave za 2012. odnosi se na dodavanje novog rednog broja broj 20. iza rednog broja 19. u tablici u članku 2.

Članak 8.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i internetskim stranicama Općine Vrpolje.

 

OPĆINSKA NAČELNICA
Ankica Zmaić

 

 

 


Skip to content