Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu

Na temelju članka 108.  i 110. Zakona o proračunu («N.N.» broj 87/08. i 136/12.), članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13.) i članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09. i 5/13.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 3. sjednici održanoj 10. rujna 2013. godine donijelo je 

 

 

 

  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆINE VRPOLJE

za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja  2013. godine

 OPĆI DIO

                                                                       I

  Proračun Općine Vrpolje za 2013. godinu planiran je u iznosu 5.174.000 kn.

 

            Prihodi Proračuna općine Vrpolje u razdoblju od 01. 01. – 30.06.2013. ostvareni su u iznosu  od 1.733.295 kn.

                                                                       II

 Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u izvještajnom razdoblju iznosili su 2.325.868 kn.

 

                                                                       III

 Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje manjak prihoda i primitaka.

            Ostvareni prihodi i primici                             1.723.295 kn

            Izvršeni rashodi i izdaci                                 2.325.868 kn

            Manjak prihoda i primitaka                             -592.573 kn

 

                                                                       IV

 Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01. 01. 2013. godine bilo je  71.578.65 kn, a na dan 30.06. 2013. godine iznosilo je 163.298,79 kn .

 

                                                                       V

 Općina Vrpolje nije primala niti davala zajmove u 2013. godini.

 

                                                                        IV     

 Nenaplaćena potraživanja na dan 30.lipnja 2013. godine iznose 1.556.485,43 kn, a

odnose se na :

– potraživanja za poreze                                                                  268.407,35

– potraživanja za dane konc. kom. usluge                                        22.000,00

– potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine                          49.545,01

– potraživanja za zakup polj. zemljišta                                           466.176,13

– potraživanje za korištenje javne površine                                       16.423,00

 

– potraživanja za komunalni doprinos                                      &n
bsp;        16.117,68                            

  – potraživanja za komunalnu naknadu                                            514.030,77

– potraživanja za grobno mjesto                                                         3.313,00

– potraživanja za grobnu naknadu                                                         586,30

– potraživanja za priključak na plin                                                    1.800,00

-potraživanja za prodaju poljop. zemljišta                                         51.815,05

– potraživanja za  prodaju građ. zemljišta                                       146.271,14

 _________________________________________________________­­­________

                                                                                                      1.556.485,14

 

                                                                       VII

 Stanje nepodmirenih obveza na dan 30. lipnja 2013.godine u iznosu od     2.047.830,69 kn odnosi se na kreditno zaduženje i kamate za Sušionicu Vrpolje gdje je Općina suosnivač u iznosu od 849.004,55 kn i obveze prema dobavljačima u iznosu od 1.198.826,14 kn.

 

POSEBNI DIO

                                                                       VIII

 Posebni dio polugodišnjeg izvještaja općine Vrpolje za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po osobnim i posebnim namjenama.

 

                                                                       IX

            Polugodišnji obračun proračuna općine Vrpolje zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» i na internetskim stranicama Općine Vrpolje.

 

                                                           OPĆINSKO VIJEĆE

                                                           OPĆINE  VRPOLJE

 

                                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                                                          Tomislav Šimundić

 

Klasa: 021-05/13-01/08

Urbroj:  2178/11-01/13-2

Vrpolje, 10. rujan 2013.g.

 

 

Skip to content