Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JN za održavanje javne rasvjete na području Općine Vrpolje

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09.,79/09., 153/09.,49/11., 144/12, 94/13., 153/13, 147/14 i 36/15.) i članka 3. i 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 12/10), Općinska načelnica Općine Vrpolje, objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ
za održavanje javne rasvjete na području Općine Vrpolje

1. Predmet Javnog natječaja je povjeravanje obavljanja poslova održavanja javne rasvjete na temelju pisanog ugovora na području Općine Vrpolje za naselja Vrpolje, Stari Perkovci i Čajkovci.
2. Ugovor s izabranim ponuditeljem se sklapa na vrijeme od 4 godine.
3. Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.
4. Ponuda ponuditelja obvezno sadrži:
a) ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), obrtni ili drugi odgovarajući registar, kojom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost za obavljanje komunalnih poslova koji su predmet postupka,
b) dokaz o uspješnosti poslovanja i financijskoj stabilnosti – BON 1, BON 2 (SOL 2), Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji od 6 mjeseci do dana objave.
c) potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.     Dokaz se dostavlja u izvorniku, a ne smije biti stariji od 30 dana do dana objave.
d) izjavu o nekažnjavanju – ponuditelj mora dokazati da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih dijela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.
     Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela.
     Izjava se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti starija od 30 dana do dana objave .
e) reference za obavljanje komunalnih poslova koji su predmet postupka
f) izjavu gospodarskog subjekta, u izvorniku, iz koje je razvidno kojom tehničkom opremom raspolaže za obavljanje poslova koji su predmet postupka
g) popis djelatnika, u izvorniku
h) potvrdu Općine Vrpolje da ponuditelj nema nikakvih dugovanja prema Općini Vrpolje
i) troškovnik radova za održavanje javne rasvjete, u izvorniku, koji ponuditelji mogu preuzeti u Općini Vrpolje
5. Ponudbena dokumentacija može se podići u Općini Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1 svaki radni dan od dana objave Javnog natječaja ponuda u vremenu od 10,00 do 14,00 sati uz predočenje dokaza o uplati 200,00 kuna za troškove ponudbene dokumentacije i ozbiljnost ponude na žiro račun HR1323400091851400001 s pozivom na broj 68 7706 – OIB ponuditelja.
6. Rok za dostavu ponuda je 14. studeni 2016. godine do 13,00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Općine Vrpolje do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.
7. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu: OPĆINA VRPOLJE, 35210 Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, s naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE“.
8. Ponude koje ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju smatrat će se nepotpunima te će ih Povjerenstvo odbaciti bez analize. Ponude koje nisu pristigle u roku neće se otvarati i vratiti će se ponuditelju.
9. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cijena radova (usluga) održavanja javne rasvjete uz uvjet da je ponuditelj uz ponudu dostavio i svu traženu dokumentaciju.Ž
10. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjeravaju poslovi održavanja javne rasvjete donosi Općinsko vijeće Općine Vrpolje. Protiv navedene odluke žalba nije dopuštena.
11. Javno otvaranje ponuda, uz prisustvo ovlaštenih predstavnika ponuditelja, obavit će se 14. studenog 2016. godine u 13,00 sati u prostorijama Općine Vrpolje.
12. Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu odnosno poništiti ovaj Javni natječaj te ga ponoviti bez dodatnog obrazloženja.
13. Sklapanje ugovora između naručitelja i najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru.

        Općinska načelnica Općine Vrpolje: Ankica Zmaić

Klasa: 363-01/16-02/36
Urbroj: 2178/11-01/16-3
Vrpolje, 28. listopad 2016.godine

Skip to content