Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – Dječji vrtić

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („NN“ br. 125/11), i članka 19.  Odluke  o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/14. i 10/15), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 12. siječnja 2018. godine donijela je sljedeću:

O D L U K U o  raspisivanju JAVNOG NATJEČAJA za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Raspisuje  se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje , a koji se nalazi u Vrpolju u zgradi Dječjeg vrtića sagrađenog na k.č.br. 824/2 u Ulici Hrvatskih branitelja 6:
– namjena poslovnog prostora je: dječji vrtić
– površina poslovnog prostora koja se daje u zakup: 255,90m2
– rok davanja u zakup:  3 godine
– početna cijena zakupnine: 1.279,50 kn mjesečno (odnosno 5 kn/m2 mjesečno)
– zabrana davanja u podzakup. 

Ponude će se otvarati na javnoj sjednici  Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u Općini Vrpolje, (koje je ujedno i Povjerenstvo za otvaranje ponuda) i to dana 29. siječnja 2018.g.  u 14,00 sati u prostorijama  Općine Vrpolje, Trg Dr. Franje Tuđmana 1, a Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će Općinska načelnica Općine Vrpolje u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

Ovdje možete preuzeti TEKST ODLUKE o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Ovdje možete preuzeti TEKST JAVNOG NATJEČAJA

Skip to content