Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv poslovnim subjektima koji posluju na području Općine Vrpolje, a kojima je bio obustavljen rad Odlukom stožera CZ RH

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 4., 5. i 8. Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima i obrtnicima na području Općine Vrpolje za ublažavanje poteškoća u radu u vrijeme trajanja epidemije koronavirusa – COVID19 („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 12/20), Članka 5. Pravilnika o postupku dodjele jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima i obrtnicima na području Općine Vrpolje za ublažavanje poteškoća u radu u vrijeme trajanja epidemije koronavirusa – COVID19, Klasa: 302-01/20-01/01, Urbroj: 2178/11-02-20-1 od 18. svibnja 2020. godine i članka 46. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18), Općinska načelnica Općine Vrpolje objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima i obrtnicima na području Općine Vrpolje za ublažavanje poteškoća u radu u vrijeme trajanja epidemije koronavirusa – COVID19

Tekst Javnog poziva

Obrazac Zahtjeva za dodjelu jednokratne pomoći
Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac skupne izjave

Pravilnik o postupku dodjele jednokratne pomoći
Odluka o imenovanju Povjerenstva

Skip to content