Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Vrpolje

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 36/15, 98/19), članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza  pokojnika  koji se financiraju iz Proračuna Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj  19/17) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Vrpolje, Klasa: 363-01/22-02/51, Ur.broj: 2178-11-02-22-1 od 30. rujna 2022. godine, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Vrpolje objavljuje 3. listopada 2022. godine

JAVNI NATJEČAJ
za obavljanje  poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju
iz Proračuna Općine Vrpolje

I .PREDMET JAVNOG NATJEČAJA:

Predmet ovoga natječaja je povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika, koji se obavljaju temeljem ugovora za razdoblje od 4 godine i financiraju iz Proračuna Općine Vrpolje.

Pod poslovima prijevoza pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti  bez obdukcije  i to od mjesta smrti  odnosno od mjesta na kojem se nalaze posmrtni ostaci  osobe  na području Općine Vrpolje  pa do nadležne patologije ili sudske medicine.

II. UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDE NA NATJEČAJ I DOKAZI O SPOSOBNOSTI:

Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, što dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,
  • da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, što dokazuju preslikom rješenja,
  • da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, što dokazuju  preslikom prometne knjižice vozila,
  • da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, a što dokazuje izjavom o ispunjavaju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,
  • koje na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje starijih od 30 dana, što dokazuju odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starijom od 30 dana,
  • koje  na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Vrpolje, po bilo kojem osnovu, starijih od 30 dana, a što dokazuju potvrdom Općine Vrpolje,
  • da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, što dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju, odnosno izjavom kojom izjavljuju da nisu  pravomoćnom odlukom suda za prekršaje tijekom jedne godine dva puta kažnjene za prekršaje povezane s obavljanjem pogrebničke djelatnosti.

III. PODNOŠENJE PONUDA

Ponuda se dostavlja na obrascu ponude  (ponudbenom listu i troškovniku) i  izjavom  koji se može preuzeti u Općini Vrpolje ili preuzeti na službenoj internet stranici Općine Vrpolje www.vrpolje.hr, u zatvorenoj omotnici sa dokazima o sposobnosti iz točke II natječaja s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta natječaja s naznakom: „PONUDA ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA – NE OTVARAJ„ na adresu Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 VRPOLJE.

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno  ili predaju na urudžbeni zapisnik Općine Vrpolje u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja

Rok za dostavu ponuda je 11. listopad 2022. godine.

Ponuda koja nije podnesena u roku neće se razmatrati.

Ponuda koja nije podnesena na propisanom obrascu ponude i koja  ne sadrži dokaze na navedene u točki II. Javnog natječaja smatrat će se neprihvatljivom.

IV. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Najpovoljnijom ponudom  smatrat će se ona ponuda  koja uz ispunjenje svih uvjeta iz Javnog natječaja, sadrži i ukupno najnižu cijenu prema cjeniku na propisanom obrascu ponude.

V. MJESTO I VRIJEME OTVARANJA PONUDA:

Otvaranje ponuda biti će dana 12. listopada 2022. godine u 14:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Vrpolje.

Ponude će otvoriti  Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Vrpolje sastavljeno od 3 člana koje je imenovano od Općinske načelnice Općine Vrpolje za provedbu Javnog natječaja.

Otvaranju ponuda mogu biti prisutni ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje pisane punomoći.

Tekst Javnog natječaja
Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content