Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje

R E P U B L I K A    H R V A T S K A      
B R O D S K O – P O S A V S K A   Ž U P A N I J A
OPĆINA  VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 024-03/23-01/2
Urbroj : 2178-11-01-23-1
Vrpolje, 24. 03. 2023. godine

PREDMET :  20. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
                        – p o z i v –

            Sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrpolje za

PETAK, 31. OŽUJKA 2023. godine u 20,30 sati

            Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D:

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 19. sjednice  Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
 2. Informacija o preraspodjeli sredstava između proračunskih pozicija Proračuna Općine Vrpolje za 2022. godinu,
 3. Prijedlog Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vrpolje na dan 31.12.2022. godine,
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Povjerenstva o popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih obveza i potraživanja Općine Vrpolje na dan 31.12.2022. godine,
  Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih obaveza i potraživanja Općine Vrpolje na dan 31. prosinca 2022. godine
 5. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrpolje za 2023. godinu,
  Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrpolje za 2023. godinu
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2023. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna Općine Vrpolje za 2023. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama programa kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama i udrugama na područja Općine Vrpolje za 2023. godinu,
 9. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine u k.o. Vrpolje za potrebe Općine Vrpolje,
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi,
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Vrpolje,
 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vrpolje za projekt „Rekonstrukcija pješačke staze u Ulici Luke Klaića u Starim Perkovcima- lijeva strana“,
  Opis projekta
 13. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zamolbe za financiranje projekta opremanja čekaonica u Općoj bolnici Dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu,
 14. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju sjemena za umjetno osjemenjivanje krmača na području Općine Vrpolje u 2023. godini,
  Tekst Zamolbe
 15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje  i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Vrpolje za 2022. godinu,
  Tekst Izvješća
 16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Vrpolje za 2022. godinu,
  Tekst Izvješća
 17. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinske načelnice Općine Vrpolje za razdoblje srpanj-prosinac 2022. godine,
 18. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
 19. R a z l i č i t o.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content