Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prethodno savjetovanje – Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje građevine javne (sportske) namjene

Naručitelj Općina Vrpolje planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za
nabavu radova za „Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje građevine javne (sportske) namjene“.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016 i 114/2022), Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju
koja sadržava:
– opis predmeta nabave;
– tehničke specifikacije predmeta nabave;
– kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
– kriterije za odabir ponude;
– posebne uvjete za izvršenje ugovora.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima otvoreno je do 24.08.2023., na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Poveznica na prethodno savjetovanje objavljeno u EOJN

Izvještaj o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću

Skip to content