Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata javnih potreba u sportu Općine Vrpolje za 2024. godinu

Na temelju članka 28. Odluke o financiranju javnih potreba u sportu na području Općine Vrpolje („Službeni glasnik Općine Vrpolje“, broj 11/23.), članka 25. i članka 30. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Vrpolje („Službeni glasnik Općine Vrpolje“, broj 2/23.) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22. i 37/22. i „Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 10/23 ), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 22. prosinca 2023. godine donijela je

R J E Š E N J E
o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata
javnih potreba u sportu Općine Vrpolje za 2024. godinu

 

Tekst Rješenja

Skip to content