Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ za rušenje nekretnine i otkup građevinskog materijala

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.) članka 3. i 20. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/11.) i članka 14. Odluke Općinskog vijeća o rušenju nekretnine i otkup građevinskog materijala u vlasništvu Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/15.) Općinsko vijeće Općine Vrpolje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za rušenje nekretnine i otkup građevinskog materijala u vlasništvu
Općine Vrpolje prikupljanjem pisanih ponuda

1.

Raspisuje se Javni natječaj za rušenje nekretnine i otkup građevinskog materijala u vlasništvu Općine Vrpolje i to:
R.br. k.č.br. Z.k.ul. Adresa Katnost Početna cijena naknade za rušenje i otkup građevinskog materijala
1. 870 853 Trg dr.Franje Tuđmana 31, Vrpolje P 25.560,00 kuna

 

2.

U cijenu početne naknade za rušenje i otkup građevinskog materijala uračunata je: usluga rušenja, ukupan građevinski materijal, odvoz građevinskog materijala i uređenje gradilišta sukladno Tehničkom opisu i Projektu uklanjanja. Općina Vrpolje ne osigurava deponiju za odvoz građevinskog materijala koji je predmet ovog Javnog natječaja.Ponuditelj je obvezan rušenje izvršiti sukladno Projektu uklanjanja izrađenog od Đakovoprojekt d.o.o. Đakovo broj: PU-85/15 iz ožujka 2015. godine.

3.

Trajanje ugovora (izvršenje) je 20 radnih dana.

4.

Ponuditelji su u roku za dostavu ponuda obvezni pregledati nekretninu koja je predmet ovog Javnog natječaja uz obveznu najavu u Općinu Vrpolje koja će izdati potvrdu o obilasku lokacije, a koja je obvezni dio ponude ponuditelja. Ponuda koja ne sadrži navedenu ovjerenu potvrdu smatrat će se nepotpunom i neće se uzeti u razmatranje.

5.

Ponuditelji mogu prilikom obilaska lokacije tražiti uvid u Projekt uklanjanja kao i ostalu tehničku dokumentaciju te istu dobiti u preslici.

6.

Ponuditelji su obvezni u svrhu jamstva za ozbiljnost ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene naknade odnosno 2.556,00 kuna u korist Proračuna Općine Vrpolje na IBAN broj: HR1323400091851400001, model: HR68, poziv na broj odobrenja 7706-OIB. Ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana okončanja postupka natječaja. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu naknade. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude nakon donošenja Odluke Općinskog vijeća o izboru za najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

7.

Ponuditelj mora biti registriran za obavljanje djelatnosti koja odgovara obuhvatu i naravi poslova koji su predmet Javnog natječaja.

8.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz Javnog natječaja sadrži najvišu ponuđenu visinu naknade.

9.

Ponuda za Javni natječaj mora sadržavati:
a) Pun naziv fizičke ili pravne osobe koja se natječe, OIB i točnu adresu,
b) Ponuđeni iznos naknade,
c) Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
d) Broj žiro-računa ponuditelja, IBAN na koji će mu se ukoliko ne bude izabran vratiti jamčevina,
e) Ovjerena potvrda o obilasku lokacije,
f) Presliku akta o upisu pravne ili fizičke osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji,
g) Potvrdu Općine Vrpolje da nema dospjele nepodmirene obveze prema Proračunu Općine Vrpolje
Nepotpune ponude neće se razmatrati.

10.

Pisane ponude za Javni natječaj dostavljaju se u zatvorenim omotnicama preporučenom pošiljkom ili neposrednom dostavom na adresu: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje uz naznaku: „Ponuda za natječaj za rušenje nekretnine“ – ne otvaraj. Nepravodobne, otvorene i nepotpune ponude neće se razmatrati. Ponude protivne uvjetima Javnog natječaja, Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama odbaciti će Zaključkom.

11.

Rok za dostavu ponuda na Javni natječaj je 8 dana, računajući od dana objave Javnog natječaja u tjednom tisku „Posavska Hrvatska“ i na službenim stranicama Općine www.vrpolje.hr

12.

Otvaranje ponuda je javno, a obavit će ga Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje dana 11. kolovoza 2015. godine u Velikoj vijećnici Općine Vrpolje sa početkom u 11,30 sati.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno, odnosno njihovi zakonski zastupnici ili punomoćenici uz predočenje ovlaštenja ili punomoći.

13.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u roku od najduže 15 dana od javnog otvaranja ponuda. Općinsko vijeće zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela Javnog natječaja bez obrazloženja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

14.

Najpovoljniji ponuditelj obvezan je potpisati Ugovor s Općinom Vrpolje u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja . Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili ne sklopi Ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te neće imati pravo na povrat jamčevine. Najpovoljniji ponuditelj obvezan je u roku od 8 dana od potpisa Ugovora, Općini Vrpolje dostaviti bankovnu garanciju na iznos od 20% vrijednosti za koji je sklopljen Ugovor.

15.

Izabrani ponuditelj dužan je ugovorenu cijenu naknade platiti u roku od 15 dana od dana zaključenog Ugovora.
16. Sve informacije i obavijesti u svezi s ovim Javnim natječajem mogu se dobiti u Općini Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1 osobno ili na telefon 035/439-109, svakog radnog dana u vremenu od 10,00 – 14,00 sati.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 372-01/15-01/5
Urbroj: 2178/11-01/15-1
Vrpolje, 24. srpanj 2015.g.

                                                                                                                                                                                             Predsjednik Općinskog vijeća
                                                  &nb
sp;                                                                                                                                                      Općine Vrpolje:
                                                                                                                                                                                                    Tomislav Šimundić, v.r.

Skip to content