Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JN za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( „NN“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („NN“ br. 125/11. i 64/15.), članka 19. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/14. i 10/15.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje (Klasa: 372-01/18-02/08; Ur. broj: 2178/11-01/18-1 od 1. ožujka 2018. godine, Općinska načelnica Općine Vrpolje objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Daje se u zakup poslovni prostor u vlasništvu Općine Vrpolje , koji prostor se nalazi u Vrpolju u poslovnoj zgradi – Poslovni centar „Valentino“ u prizemlju poslovne zgrade, lokal 11 sagrađenoj na k.č.br. 865/4 u Ulici Hrvatskih branitelja 2

 

TEKST NATJEČAJA

ODLUKA

Skip to content